عوامل و منابع طبیعی روستای سربندان : لیست عوامل و منابع طبیعی روستای سربندان | سربندان، قطعه ای از دل دماوند

سربندان، قطعه ای از دل دماوند

خانه / عوامل و منابع طبیعی سربندان / عوامل و منابع طبیعی روستای سربندان : لیست عوامل و منابع طبیعی روستای سربندان

عوامل و منابع طبیعی روستای سربندان : لیست عوامل و منابع طبیعی روستای سربندان

هدف ما از ارسال این مطلب نوشتن فهرست اغل ها،دره ها،یورت ها،کمرها،قاش ها،چشمه ها،حوض ها ودره های سربندان می باشد.

برای دیدن این فهرست به ادامه مطلب بروید.

فهرست اغل ها،دره ها،یورت ها،کمرها،قاش ها،چشمه ها،حوض ها ودره های سربندان:

اسامی زاغه های (کوهل) سربندان :(کوهل : زاغه)

۱-    کوهل خان آقا          ۲- کوهل علی جان      ۳- کوهل مردی

۴-کوهل موسی خان        ۵-کوهل کرم نصو      ۶-کوهل فرج

۷-کوهل فتاح خان            ۸-کوهل احمد جعفر      ۹- اغل کرم

۱۰-اغل اسد         ۱۱-اغل نورزجی

اسامی دره های پایین سربندان:

۱- سرقزلر                      ۲- باممد                    ۳- تخت آقاجانی     ۴- دیم زار گرجی خان

۵- دیم زار فرج آقاجان       ۶- دیم زار نوروزجی    ۷- لادار خانه                   ۸- سه دره

۹-لات پری                     ۱۰- لات سارخین         ۱۲- دره ی شاه زینب        ۱۱- گرد کوه

۱۳- لات احمد جعفر         ۱۴- لات مله قاضی       ۱۵- سنگ آب

اسامی یورت های سربندان:( یورت محل اسکان گوسفند داران درچادر)

۱- یرد ایش (اسیاب)    ۲- یرد دره زرد     ۳- یرد شنی آخان   ۴- یرد زمین

۵- یرد سرخ       ۶- یردکمرصفی     ۷- یرد باباعلی      ۸- یورت سفر

۹-یورت اقا همزه      ۱۰-یورد سرخ پلنگان

اسامی کمرهای(سنگ بزرگ) سربندان : (کمر،گور ،سنگ)

۱- کمر مخملی      ۲- کمر هاجر       ۳- کمر پیرزن قلعه

۴- کمر قلقل         ۵- کمر باباعلی     ۶- کمر مسیح              ۷- کمرسفید

۸- قطار کمر        ۹- کمر دالی        ۱۰- کمر جنی             ۱۱- کمر مگسی

اسامی قاش های سربندان : (قاش، جایی که گوسفندان  در آن جا می خوابند )

۱- قاش خونی           ۲- قاش میان قل قل    ۳-  قاش پیرزن قلعه   ۴-  قاش سفر

۵-  قاش حاجی خان    ۶- قاش مصطفی        ۷- قاش پری           ۸- قاش کمری

۹-  قاش اسفندیاری    ۱۰-  قاش ریگ آقا رضا             ۱۱- قاش بی بی چه

۱۲- قاش نعل اسب رستم

اسامی حوض های(استخر) سربندان :

۱- حوض عزیز آقا بزرگ    ۲- حوض شیخی    ۳- حوض خدادادحسن

۴- حوض شکرالله     ۵ – حوض نوروزجی        ۶- حوض خوش استخر

اسامی چشمه های (گانه)  سربندان

۱-چشمه کلمندلی   ۲- چشمه نصکلانی    ۳- چشمه باقر   ۴- چشمه بشیر    ۵- چشمه مصطفی

۶- چشمه  قل قل     ۷- چشمه باباعلی           ۸- چشمه گلی        ۹- چشمه زمین

۱۰- چشمه امیرخان   ۱۱- چشمه پازردره      ۱۲- چشمه دره زرشکی      ۱۳- چشمه آب صفرا

۱۴- چشمه بی بی چه  ۱۵- چشمه ماهی    ۱۶- چشمه خرپران        ۱۷- چشمه کانگلی

۱۸- چشمه بیشه خداداد    ۱۹- چشمه یورت سفر    ۲۰- چشمه چمن خرابه     ۲۱- چشمه دراز

۲۲- چشمه کان سیاه(کانی رش)       ۲۳- چشمه شعبان          ۲۴- چشمه کانه لفتلی

۲۵- چشمه معدن   ۲۶- چشمه درۀ واش آقا جان محسن       ۲۷- ئچشمه دره لخن

۲۸- چشمه آب گرو          ۲۹- چشمه آب چگان مگسی      ۳۰- هفت چشمه

۳۱-چشمه دو نارنج قلعه             ۳۲-چشمه نوروزجی پشت طویله نوروزجی

اسامی دره های سربندان : ( دره های بین جابان به بعد)

۱- دره هزارلا   ۲- دره ویران       ۳- دره گوهرچین     ۴- دره عباس قلی         ۵- دره زر

۶- دره جابان      ۷- دره علی خین    ۸- دره مگسی         ۹- دره مصطفی        ۱۱- دره قل قل

۱۲- دره کمردالی    ۱۳- دره لخن بزرگ      ۱۴- دره لخن کوچیک      ۱۵- دره دوآب

۱۶- نسام گگی       ۱۷- دره ناودانی       ۱۸- دره لات ایش      ۱۹- دره لات نارنج قلعه

۲۰- دره دو نارنج قلعه      ۲۱- دره چشمه دراز     ۲۲- دره لات چشمه دراز

۲۳- دره خشک مگسی       ۲۴- دره قامش           ۲۳- دره نق   ۲۵- دره سلیمان

 ۲۶- دره ویران              ۲۷- دره سنجدی

منبع : sarbandan.com