بازی های محلی سربندان : الک بلک (الک دولک) | سربندان، قطعه ای از دل دماوند

سربندان، قطعه ای از دل دماوند

خانه / بازی های محلی سربندان / بازی های محلی سربندان : الک بلک (الک دولک)

بازی های محلی سربندان : الک بلک (الک دولک)

ابتدا بازیکنان بین خود دو نفر را به عنوان سردسته انتخاب می‌کنند. سپس دوسر دسته ازطریق یارگیری یارهای خود را انتخاب می‌کنند.

نوع بازی : دست جمعی
تعداد بازیکنان :حداقل در هردسته ۱۰ نفر
سن بازیکنان : ۱۲ تا۱۷ سال
وسایل بازی : دو تا آجر یا سنگ ، یک قطعه چوب به طول ۱۰سانتی متر به نام الک(کوچک تر) و یک قطعه چوب به طول یک متر به نام دولک (بزرگ تر)
محل بازی : فضای باز، زمین صاف و هموار
هدف بازی : رشد مهارتهای حرکتی ، چابکی و تقویت عضلات دست وپا

درانتخاب یار ، سرعت و قوای جسمانی اهمیت دارد.بعد از یارگیری،دو دسته بین خودشان قرعه می‌اندازند تا معلوم کنند کدام دسته بازی راشروع کنند.سردسته ای که می‌خواهد بازی را شروع کند،در یک محل از زمین بازی دو تا سنگ را به فاصله یک وجب دست،کنار هم قرار می‌دهد.بعد چوب الک را روی آن می‌گذارد وچوب دولک را به دست می‌گیرد.یارانش هم دور سردسته جمع می‌شوند.آن وقت با اجازه سر دسته دوم بازی را شروع می‌کنند.

ابتدا نوک چوب دولک را زیر چوب الک می‌گذارد و با چند بار حرکت دادن آن به چپ و راست،با یک حرکت چوب الک را به هوا پرتاب می‌کند.دراین هنگام دسته مقابل که منتظر پرتاب شدن چوب الک درهوا هستند ،به دنبالش می‌دوند تا آن را بگیرند. اگرچوب الک را درهوا گرفتند،بازی به نفع آنها تمام می‌شود و گروه با زنده بازی را به گروه دوم واگذار می‌کنند.اما اگرچوب الک را نگرفتند،یکی ازبازیکنان همان دسته اول، چوب الک را برمی دارد و از همان محلی که به زمین افتاده است به طرف محلی که از آنجا به هوا پرتاب شده،نشانه گیری کرده و پرتاب می‌کند.طوری که در همان محل به زمین بنشیند.

دراین وقت بازیکنی که الک را به هوا پرتاب کرده است ، در آن محل ایستاده تا با چوب دولک مانع به زمین رسیدن چوب الک شود. حتی می‌تواند با همان چوب دولک به چوب الک بزند وآن را دوباره به هوا پرتاب کند.اما اگر نتواند مانع به زمین افتادن الک شود ،این بار نوبت آن بازیکن تمام شده و بازی را به یکی از یاران خود تحویل می‌دهد که بازی را ادامه دهد.

ولی اگر الک راطوری زد که به هوا پرتاب شد ، درمحلی دیگر به زمین افتاد ، همان بازیکن که الک را به هوا پرتاب کرده با چوب دولک فاصله بین الک تا محلی که چوب الک از آنجا به هوا پرتاب شده را اندازه گیری می‌کند و گروهشان امتیازمی گیرد.(هریک بار اندازه دولک ،یک امتیازاست) بازی دوباره ادامه پیدا می کند تاهر دسته که تؤام است حدنصاب امتیاز راکسب کند برنده بازی می‌شود.

منبع : ولات کرمانج