ادبیات سربندان : اشعار آقای محمد جعفری | سربندان، قطعه ای از دل دماوند

سربندان، قطعه ای از دل دماوند

خانه / ادبیات سربندان / ادبیات سربندان : اشعار آقای محمد جعفری

ادبیات سربندان : اشعار آقای محمد جعفری

در این مطلب مجموعه ای از دوبیتی های آقای محمد جعفری شاعر محترم سربندانی که به زبان کرمانجی سربندانی سروده شده است آماده کرده ایم.

برای خواندن این اشعار به ادامه مطلب بروید.

اقای محمد جعفری فرزند مرحوم علی جعفری و مرحومه خاله فیروزه را شاید اهالی سربندان به عنوان شاعر نشناسند و با خواندن این اشعار تعجب کنند که شاعر ان محمد اقاست.

برخی از دو بیتی های ایشان :

جاو م ب جیای سربندان کت                            ب بیر کلش و مرز و خرمان کت

خاطر م حبو ب   او    شبنا                                     ب  بیر عروسی    حوالان     کت

دل م س او  شوا ریش ریش                           غم  وی  کت  دل  م  س   همیشه

حوالان خاطر هبدو    بغازن                                  اجل  گور  و  ادم   نوته    شیشه

زبان سور سر  رش  دد  بر  باد                           اسیر  دل   ت   وقتن   ناو   ازاد

جیای بیستون عشق ژی گری ی                      س م دو  شیرینی  از نوته  فرهاد

دانگ رو رد بوم ی جلاب حمام                            جاو  م  کت ب  جاو او دل ارام

پابند جاو  وی  بوم  تا    قیامت                               دل  اشکسته   ناو    بگی   ارام

خادی کم چو سر م                                                              ی  دست  چو  دلبر  م

دانه    انگشتر   م                                                                        اده    او  ن   ور    م

اهای  واره مره فصل  بهاره                                  چرا  وقس   ی   م    دگی  کناره

از مظلوم  پیاده  دو   سواره                             م کس تونه ی دشمن بی شماره

دیر عشق د ی دل کار گری ی                   ی جم دوست ورفیق م خوار گری ی

ی دو د    دوزم کوچه ب کوچه                          اسیر    کوچه    و    بازار  گری  ی

 شو و رو ب خادی از بیقرارم                                      گرفتار دلم     چاره   ناچارم

 وا دل اشکسته   ناو س م دل                                 دل میشویدی  س  د  بیمارم

دل  م  ی  غم  د  ریش ریش                               غم د  کت  دل  م  س   همیشه

س خادی دو کشک یاد م بگ                               اجل   گور  و ادم  نوته  شیشه

                

دل  م  یاد    سربندان   گری  ی                             بیر او درد بی  درمان گری ی

موی بلند جاو رش هوش ی م بر                           هوس او   هیو  تابان  گری  ی

سر عاشق  ب پای دار برنه                                     غم عاشق خادی  س یار برنه

تمام دار و ندار   میر عاشق                                      ب  غارت خلگنه بی عاربرنه

هوا ساره  تن   م   نوته    اره                                    دل  م  ی  گروی   زلف   یاره

ب م ستم گر و ی م گذشت چو                           خادی  ی هر دو عالم ات کاره

منبع : sarbandan.com